Loading Dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVO PROJEKTOV V KC PEKARNA

1. septembra, 2019 13:00 - 27. septembra, 2019 20:00

Na podlagi sklepa št. 66-01/2019 namestnice direktorice Zdenke Borak, javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (v nadaljevanju MKC Maribor) objavlja
JAVNI POZIV
za prijavo prireditev oziroma projektov na področju mladinskega dela, kulture in družbe za področje KC Pekarna (v nadaljevanju KCP), ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Mladinski kulturni center Maribor (v nadaljevanju MKC)
1. Naziv in sedež razpisovalca
MKC, Ob železnici 16, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilj poziva
Predmet poziva je sofinanciranje prireditev oziroma projektov na področju mladinskega dela, kulture in družbe za področje KCP, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral MKC.
Namen poziva je v KCP omogočiti, različnim kulturnim organizacijam, raziskovalnim, družbeno-kritično umetnostnim in (sub)kulturnim organizacijam, na lokalni, regionalni in mednarodni ravni dejavnosti na področju mladine, kulture in družbe, sofinanciranje ustvarjanja mladinskih projektov in dogodkov za mlade, kulturno-umetniških projektov in družbeno kritičnih projektov.
Cilj poziva je spodbujanje razvoja in prepoznavnosti KCP, kot del Maribora, del, ki je inovativen, drugačen, prebuditi inovativne pristope še neuveljavljenih umetnikov, kot tudi že prepoznanih, hkrati pa na vseh ravneh povečati razvoj alternativne scene v Mariboru, predvsem pa podpreti kvalitetno in javno dostopno ustvarjanje, povezovanje in izvajanje neodvisnih kulturnih dejavnosti, mladinskih dejavnosti, družbenih dejavnosti kot so:
ki omogočajo refleksijo, pospeševanje procesov emancipacije, samopomoči, družbene angažiranosti in neodvisnosti,
spodbujanje procesov ustvarjanja skupnostnih kulturnih aktivnosti in vsebin,
samoupravljanja, samoorganizacije in avtonomije, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade ali družbeno kritične programe.
3. Razpisni pogoji

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
prijavitelji so lahko nevladne organizacije in posamezniki s statusom samozaposlenega v kulturi. Kot nevladne organizacije se smatrajo tiste organizacije (društva, zavodi, zadruge in ustanove), ki niso (so)ustanovljene ali s strani javnih organov, političnih strank, študentskih, dijaških ali verskih organizacij in/ali v upravnih organih nimajo predstavnikov javne oblasti. Samostojni ustvarjalci na področju kulture so tisti, ki so registrirani za opravljanje svoje dejavnosti in so vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi. Obvezno dokazilo: veljavni ustanovitveni akt in/ali statut. V kolikor predhodno navedeni akti niso javno dostopni na spletu (navesti spletni naslov), je vlogi potrebno priložiti njihovo kopijo;
bodo zagotovili javno dostopnost sofinanciranega projekta. Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora zagotovil javno dostopnost sofinanciranega projekta na obrazcu 2;
da so v primeru, da so bili pogodbena stranka MKC Maribor v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do MKC Maribor. Izpolnjevanje pogoja preveri MKC Maribor;
ne prijavljajo tistih vsebin, ki so že bile izbrane ali financirane razpisih oziroma pozivih drugih javnih inštitucij ali sofinancirane s sredstvi evropskih skladov. Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na projektnem pozivu z že izbranimi oziroma financiranimi programskimi vsebinami, na obrazcu 2;
posamezen prijavitelj lahko znotraj poziva prijavi do dva različna projekta, ki med seboj nista vsebinsko povezana. V primeru, da bo prijavitelj prijavil več prijav, bosta upoštevani le prvi dve prijavi, ostale pa bodo zavržene;
prireditve so brezplačne za obiskovalce;
še niso bili izvedeni v 2019;
bodo prijavljeni, načrtovani in izvedeni do 31.10.2019;
bodo izvedeni na področju KC Pekarne;
zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 400 EUR bruto;
s prijavitelji, ki bodo izbrani na pozivu, se bo podpisala pogodba. Pogodba bo sklenjena med izbranimi prijavitelji in MKC Maribor;
prijavitelj mora sprejemati in izražati sprejeto vizijo KCP – da morajo vsi uporabniki KCP s svojim delovanjem in vsebinami prispevati k boljšemu delovanje lokalne skupnosti in družbe ter da morajo biti aktivnosti nekomercialne in neprofitne narave (razen v primeru, ko dejavnosti ni mogoče izvesti na nepridobitni način);
pred izvedbo projekta mora izvajalec MKC za namene promocije dogodka posredovati najavo z navedbo vseh pomembnih informacijah o dogodku;
V najavah in promocijsko informativnih gradivih mora izvajalec navajati MKC in URSM vsaj z logi;
sprejeti prijavitelj, se zaveže, da bo udeležencem projekta dal v podpis Obrazec – Evidenca / REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino. Obrazec Evidenca je dokazilo organizacije za namen poročanja o številu aktivnih udeležencev v okviru javnih pozivov URSM za sofinanciranje mladinskega dela. Pojasnilo za vodenje seznama: aktivni udeleženci nastopajo v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev, proizvajalcev in nosilnih udeležencev, ki sodelujejo v aktivnostih. Aktivni udeleženci ne nastopajo v vlogi pasivnih gledalcev, poslušalcev, obiskovalcev, uporabnikov storitev in proizvodov ali podobno;
po končanem projektu mora izvajalec oddati finančno in vsebinsko poročilo o izvedenem projektu, posredovati fotografije dogodka in URSM obrazec;
v primeru pokrivanja datuma izvedbe projekta ali prevelike podobnosti z že sprejeto prijavo določenega projekta, se bo komisija sestala z kasnejšim prijaviteljem in uskladila izvedbo, v primeru, da to ne bo mogoče, ga bo zavrnila;
prijava mora prispeti na MKC Maribor najkasneje do 15.10.2019, izvedba dokončana do 31. 10. 2019 in e-račun izstavljen najkasneje do 30.11.2019.
Projekti, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj naštetih pogojev, bodo izključeni iz nadaljnje obravnave.
MKC Maribor lahko v primeru naknadne ugotovitve, da prijavitelj ne izpolnjuje splošnih pogojev, po že izdanem sklepu o izboru izvajalca javnega kulturnega projekta, spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (npr. po pregledu poročil za preteklo leto) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti do MKC Maribor iz prejšnjih let (neuresničitev projekta, dela projekta ali projektov) razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva njihovo vračilo.
4. Kriteriji projektnega poziva
Navedite vaše reference s področja mladine in/ali kulture in/ali družbe v zadnjih 2 letih oz. vsaj 12 mesecih. Dodatno v 150 besedah napišite povzetek vašega delovanja.
Kakovost in vsebinska celovitost prijavljenega projekta s področja mladine in/ali kulture in/ali družbe. Dodatno v 150 besedah napišite stroškovno učinkovitost projekta in morebitno vizijo.
Prispevek prijavljenih projektov k razvoju na področju mladine in/ali kulture in/ali družbe.
Potencial prijavljenih projektov k povezovanju različnih deležnikov v mestu.
Prispevek k prepoznavnosti, reklamiranju KC Pekarna v zadnjih dveh letih.
5. Vloga za prijavo
Izpolnjeni obrazci predstavljajo vlogo (obrazci so priloga dokumentacije Poziva) in so priloženi v celoti.
Izpolnjeni vlogi morata biti priloženi parafirani in ožigosani pogodbi, ki je priloga vloge.
6. Rok
V okviru poziva bodo obravnavani projekti upravičenih oseb, in sicer po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Prijava mora prispeti na MKC Maribor najkasneje do 15.10.2019, upoštevale se bodo vloge, ki bodo poštno oddane do navedenega dne do polnoči (upošteva se poštni žig).
E-račun mora biti izstavljen najkasneje do 30.11.2019. Izvedba do 31.10.2019. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.
7. Način prijave
Prijavitelji na razpis morajo izpolniti pisno vlogo in jo v predvidenem roku poslati na v prijavi citiran naslov.
Opremljenost:
V zaprti ovojnici, naslovljena na Mladinski kulturni center Maribor, KOMISIJA ZA POZIV ZA KCP, Ob železnici 16, 2000 Maribor. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano >>Ne odpiraj! Prijava na poziv za KCP.<< 8. Odpiranje vlog in izbor Odpiranje vlog bo na dva tedna in sicer prvič 27.06.2019. Vsaka vloga bo ocenjena v skladu z merili, določenimi v pozivu. Kriteriji za izbor so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v dokumentaciji tega projektnega poziva. Za posamezni kriterij lahko predlagatelj prejme 10 točk (ko je vsebina ustrezna), 5 točk (ko je vsebina delno ustrezna) ali 1 točk (ko je vsebina neustrezna). Vsak član komisije posamično ocenjuje, kar pomeni, daje možno za posamezno prijavo prejeti 150 točk. Končna ocena vloge je sestavljena iz seštevka vseh ocen (seštevek vseh dodeljenih točk), ki jih bodo podelila komisija. V nadaljnjo obravnavo bodo uvrščeni projekti tistih predlagateljev, ki bodo dosegli vsaj 75 točk. V kolikor se več projektov prijavi na isti rok in zaradi nezadostnih finančnih sredstev ne zadostuje sofinanciranje vseh, se komisija odloča po večjem številu doseženih točk, če pride tudi do istega števila doseženih točk, pa se izbere prijavitelja, ki je dosegel več točk pri merilu 5.Prispevek k prepoznavnosti, reklamiranju KC Pekarna v zadnjih dveh letih. O izboru bo odločila komisija, ki jo določi MKC Maribor. Prijavitelji s prijavo potrjuje, da je seznanjen: s pogoji za kandidiranje na javnem pozivu; z merili za izbor projektov; z drugimi zahtevami tega poziva. Prav tako s prijavo izjavlja, da so vsi podatki, navedeni v prijavnem obrazcu in drugih prilogah točni, resnični in popolni. 9. Višina sredstev Za sofinanciranje bo komisija izbrala 13 projektov, ki jih bo MKC Maribor sofinanciral vsakega po 400€ bruto. Vseh sredstev je na razpolago 5.200€. Predlog komisije bo s sklepom potrdila direktorica MKC Maribor. Odobrena sredstva bodo izbranim prijaviteljem nakazana po izvedbi, na podlagi potrjenega finančnega in vsebinskega poročila o izvedenem projektu. Izplačila MKC Maribor so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in sredstev s strani URSM. V kolikor bi bila ta sredstva ukinjena ali zmanjšana, lahko MKC Maribor razveljavi poziv ali skladno z zmanjšanimi sredstvi določi novo pogodbeno vrednost. S podpisom pogodbe se šteje, da se prijavitelj strinja z navedenim. 10. Obveščanje o izboru MKC Maribor bo rezultate objavil na spletnih straneh MKC ter pisno obvestil prijavitelje. Zoper sklep o izbiri prijaviteljev je mogoč pisni ugovor v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, ki se naslovi na javni zavod MKC Maribor. Vlagatelj ugovora mora pisno razložiti razloge za ugovor, zaradi katerih je ta vložen in priložiti dokazila za svoje navedbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. MKC Maribor po prejemu ugovora preveri formalno ustreznost ugovora in sicer ali je vložen pravočasno, ali ga je vložila upravičena oseba in ali je vložen iz dovoljenih razlogov. Nepravočasen ugovor, ugovor, ki ga ni vložila upravičena oseba, in ugovor, ki je vložen iz nedovoljenega razloga, se s sklepom zavrže. V zvezi z ugovorom, ki je bil pravočasen in ga je vložila upravičena oseba iz dovoljenih razlogov, MKC Maribor pregleda vso dokumentacijo v spisu prijavitelja, ki je vložil ugovor, ter preveri pravilnost navedb v ugovoru, zlasti dejstva, od katerih je odvisno ocenjevanje in razvrstitev vlog. O ugovoru v 15 dneh od prejema s sklepom odloči Svet zavoda MKC Maribor. Zoper sklep o utemeljenosti ugovora se lahko v 30 dneh od vročitve sklepa vloži tožba v upravnem sporu. V kolikor izbrani prijavitelj v roku 15 dni ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od prijave odstopil, kakor tudi, da se po končanem postopku dokumentacija neizbranim prijaviteljem vrne in jo lahko prevzamejo na sedežu zavoda ali se jim pošlje. Do sklenitve pogodbe je nato upravičen naslednji kandidat, ki se prijavi naslednji in v roku oz. do porabe sredstev. 11.Razpisna dokumentacija z vlogo in dodatne informacije Razpisna dokumentacija z vlogo je dosegljiva na spletni strani MKC Maribor (www.mkc.si) in v samih prostorih MKC Maribor. Dodatne informacije so dosegljive preko elektronskega naslova: lina.valant.sicanovic@mkc.si. 12. Varovanje osebnih podatkov Vaše podatke bomo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) skrbno varovali in jih uporabili izključno za potrebe tega javnega poziva ter jih uporabljali izključno za potrebe MKC Maribor. Od MKC Maribor lahko kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno preneha z uporabo vaših osebnih podatkov na elektronski naslov info@mkc.si. S prijavo potrjujete soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov pod pogoji nove zakonodaje (GDPR) za potrebe MKC Maribor. Zdenka Borak Po pooblastilu direktorice MKC Maribor REZULTATI POZIVA Sofinancirajo oz. financirajo se projekti: Projekt Titov nos, prijavitelja Marijana Mirta Projekt Kiparske delavnice, prijavitelja Marijana Mirta Projekt Odprta šola 9, prijaviteljice Metke Trdin Projekt Na današnji dan, prijavitelja Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor

Podrobnosti

Začetek:
1. septembra, 2019 13:00
Konec:
27. septembra, 2019 20:00