Loading Dogodki

« Vsi dogodki

Javna razgrnitev predlaganega Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Mestni občini Maribor

27. maja - 28. junija

Mestna občina Maribor vabi občanke in občane k oddaji pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo. Gradivo bo javno razgrnjeno od 27. 5. 2024 do vključno 28. 6. 2024 na spletni strani Mestne občine Maribor in v prostorih Urada za kulturo in mladino. Pripombe in predlogi se bodo v času javne razgrnitve zbirali po elektronski pošti, pošti ali osebno v prostorih Urada za kulturo in mladino.

Mestna občina Maribor je pristopila k izdelavi novega Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Maribor. Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.

Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena. Veljaven Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor iz leta 1992 bo noveliran na podlagi strokovnih podlag za razglasitev spomenikov lokalnega pomena na področju Mestne občine Maribor, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor. Občinske službe in strokovna javnost so nadalje pristopile k proučitvi predlaganih strokovnih podlag in predlagale celosten dokument v obravnavo.
Z javno razgrnitvijo predlaganega Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Mestni občini Maribor lahko zainteresirana javnost vpogleda v strokovne podlage za razglasitev spomenikov lokalnega pomena v Mestni občini Maribor in poda predloge in pripombe za izboljšave.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 27. 5. 2024 do vključno 28. 6. 2024:
– na https://maribor.si/javni_razpisi/javna-razgrnitev-predloga-odloka-o-razglasitvi-kulturnih-spomenikov-lokalnega-pomena-v-mestni-obcini-maribor/  in dostopno tudi preko spletne strani Mestne občine Maribor, dostopno na www.maribor.si,
– v prostorih MOM, Urad za kulturo in mladino soba 202, po predhodni najavi, v času uradnih ur, v ponedeljek od 8.00 do 15.00, sredo od 8.00 do 17.00 in petek od 8.00 do 13.00.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se bodo v času javne razgrnitve zbirali na različne načine, in sicer so možnosti oddaje pripomb in predlogov naslednje:
– po elektronski pošti z uporabo predpisanega obrazca na gp.mom@maribor.si, s pripisom »oddaja pripomb in predlogov Odlok KD – št. zadeve: 0070-9/2024«,
– po pošti z uporabo predpisanega obrazca v prilogi (Pripombe in predlogi – OBRAZEC ZA ODDAJO), dostopnega na spletni strani www.maribor.si, s pripisom »Oddaja pripomb in predlogov Odlok KD – št. zadeve 0070-9/2024« na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
– v prostorih MOM, Urad za kulturo in mladino (soba 202), Slovenska ulica 40, Maribor, v času uradnih ur.

Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve, v petek, 28. junija 2024.