Mariborska kolesarska mreža

Maribor Cycling Network

arhitektura in prostor, kulturna dediščina, festivali in mestne prireditve


Status: NVO

Uradni zakoniti zastopnik: Josip Rotar, predsednik društva

Kontaktna oseba: Josip Rotar

Email: mkm.kolesarji@gmail.com

Sedež organizacije: Partizanska cesta 21, 2000 Maribor

 


Spletne strani

 
SPLET

SPLET

FACEBOOK


 

Mariborska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa je neprofitna in nevladna organizacija, ki se ukvarja s promocijo in razvojem kolesarjenja v Mariboru in širše.

Osnovni namen delovanja Mariborske kolesarske mreže je vzpodbujanje razvoja kolesarjenja in trajnostnega prometa.

Osrednji cilj organizacije je nenehno povečevanje števila kolesarjev, ki ga društvo v skrajšani verziji promovira pod sloganom »več kolesarjev«.

Dolgoročni cilj delovanja MkM je, da Maribor postane »kolesarjem in pešcem prijazno mesto«.

Prav tako si MkM prizadeva za razvoj kolesarskega prometa v Sloveniji in drugod. Ob tem se goji zavest, da vlaganje v trajnostne načine premikanja po prostoru prinaša dolgoročno blagodejne učinke na celotno družbo.


Maribor cycling Network (Mariborska kolesarska mreža-MKM) is a non-profit, voluntary, non-governmental organisation for promotion and development of urban cycling. The main goal of our organization is that traffic become more friendly to people and environment. The organization exists since 1994 and it was officially founded as association in 2001. It has strong intergenerational structure, because members are aged between 4 and 94. The organization main activities are promotion of cycling, advocacy, lobbying, research, education and social programs. At the field of education we organize different workshops and lectures about traffic safety, sustainable mobility, active participation and voluntary work, bicycle maintenance and repair.


MKM is the coordinator of the first mobility center in Slovenia - Mobility Centre Maribor, which serves as a support facility for the development of sustainable mobility in Maribor and surrounding area. In the framework of mobility centre MKM developed many programs which contribute to the local community such as, Bajk Kuhna (bike self-repair program), Infoshop (information point for sustainable mobility and green tourism), individual mobility consulting, testing of green vehicles, recycling facility, managing of bicycle station in from of the railway station. Although the organization is non-profit, it has some profit services, such as bike rental, bike shop, bike repairs, organised bike tours, mobility plans and ticket sales for public transportation.


PRIZADEVANJA

 

- koordinacija 1. mobilnostnega centra v Slovenijji - Center mobilnosti Maribor
- prva uvedba skupnega prometnega pasu za kolesarje in avtomobile  (Sharrow) v tem delu Evrope (Trg revolucije, Maribor),
- sodelovanje pri izdelavi Kolesarske strategije mesta Maribor, Celostne prometne strategije MOM in Nacionalne strategije za večjo varnost kolesarjev
- vzpostavitev prve skupnostne kolesarske delavnice v Sloveniji (Bajk Kuhna),
- vzpostavitev in skrbništvo nad prvo kolesarnico po sistemu Bike&Ride na železniški postaji v Mariboru (Kolesodvor)

Storitve

 

- servis koles,
- izposoja koles,
- vodene ekskurzije,
- sodelovanje pri organizaciji dogodkov,
- strokovno-tehnične projektantske rešitve.


PROJEKTI

 

MBajk

V okviru projekta MBajk  bomo Mariborska kolesarska mreža in Univerzitetna športna zveza vzpostavili mrežo kolesarskih info točk, na katerih si bodo lahko prebivalci in obiskovalci Maribora brezplačno izposodili kolesa za prevoz po mestu.

Projekt bo zaživel s podporo Evropske prestolnice mladih 2013, zato bodo tudi kolesarske info točke  locirane na mestih, kjer se zbirajo mladi. Osnovni cilj projekta je, da čim več mladih izkusi možnost brezplačnega prevoza s kolesi. Z brezplačno izposojo je zagotovljeno, da si lahko prav vsak privoščili bitimobilen, hkrati pa v gibanju skrbi za svoje zdravje. Mlade se bo v okviru projekta ozaveščalo in jih spodbujalo k zdravemu načinu življenja.

Kolesa za namen MBajka so bila zagotovljena s pomočjo akcije zbiranja starih ter zavrženih koles, prostovoljnih prispevkov posameznikov in donacij. Vsa kolesa so ustrezno obnovljena ter enotno pobarvana, tako da je zagotovljena tudi prepoznavnost koles, ki bodo na voljo za brezplačno izposojo do konca leta. Za potrebe obnove je bila v sodelovanju z Mariborsko kolesarsko mrežo vzpostavljena tudi delavnica, kjer so mladi sami, ob nadzoru izkušenega serviserja, izvedli celovito obnovo koles ter se pri tem naučili kako popraviti kolo ter ga pripraviti za varno uporabo.


Bajk Kuhna

Bajk Kuhna je delavnica za urejanje, popravilo in nadgradnjo koles. Je program Mariborske kolesarske mreže, namenjen druženju, srečevanju, medsebojnemu spoznavanju, neformalnemu učenju in dvigovanju kolektivne samozavesti med člani kolesarske skupnosti.

Kuhana kolesa bodo odslej na meniju vsak četrtek od 18. ure naprej. V okviru Bajk Kuhne so na voljo prostor, orodje in znanje, vsak udeleženec programa pa je sam odgovoren za urejanje svojega kolesa.

Koncept Bike Kitchen izvira iz ZDA in je star že več kot deset let. Danes so take popravljalnice razširjene že po celem svetu. V nekaterih mestih jih podpirajo občine in mesta, drugje pa so nastale na pobudo posameznikov, ki si želijo popularizirati vožnjo s kolesom.

Kolesarska kuhinja / Bike Kitchen je neprofitni program Mariborske kolesarske mreže, sofinanciran s strani Mestne občine Maribor. Pri izvedbi programa sodeluje tudi Zadruga BikeLab.


Sklenimo krog

V okviru projekta »Sklenimo krog« bomo vzpostavili sistem zbiranja in recikliranja odsluženih ter zapuščenih koles na širšem območju Maribora oz. Podravja. Projekt bo služil kot osnova za kasnejši zagon Centra za zbiranje in recikliranje odsluženih koles. Sistem bomo razvijali na način vklučevanja mladih z manj priložnostmi  z namenom krepitve njihovih kompetenc ter dolgoročnega vzpostavljanja novih zelenih delovnih mest na tem področju. Mlade z manj priložnostmi bomo v projekt vljučili preko teoretičnih in praktičnih usposabljanj, kjer bodo pridobili znanja in veščine o zbiranju, recikliranju in nadgradnji odsluženih koles, ob tem pa spoznali tudi osnove socialnega podjetništva in zelene ekonomije.

Dodatno dimenzijo projekta predstavlja angažiranje prebivalcev lokalnih skupnosti, ki jih bomo vključili preko razvoja in testiranja pilotskih shem socialno-ekonomske izmenjave, kot so recimo: menjalnica rezervih delov, ugodnosti za donatorje odsluženih koles, »Zasluži si kolo« (earn-a-bike), Samopopravljalnica ipd. Ob tem bo projekt preko promocijskih dogodkov in rednega obveščanja vplival tudi na povečano senzibilizacijo in osveščenost javnosti do problema odpadkov v današnji družbi. Rezultati, ki jih bomo dosegli z izvedbo programa bodo služili kot primer dobrih praks na področju trajnostnega razvoja in se bodo lahko v prihodnosti uporabili tudi v drugih lokalnih okoljih po Sloveniji.

Pri izvedbi projekta bomo javnosti še posebej predstavili medsebojno povezanost posameznih faz v krogotoku vzpostavljenega sistema zbiranja, predelave in ponovne uporabe koles. Tako bodo lahko vključeni uporabniki seznanjeni s celotnim procesom ravnanja z odsluženimi kolesi, kar bo prispevalo k večji priljubljenosti projekta ter bo hkrati nagovorilo več ljudi, da pri projektu sodelujejo. Zato smo projektu tudi nadeli ime Sklenimo krog, saj gre za poziv k sodelovanju pri procesu sklenjenega cikla, kjer so posamezne faze medsebojno povezane.

Projekt predvideva izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • Vodenje projekta in poročanje
  • Informiranje in obveščanje javnosti
  • Nabor in usposabljanje mladih za zelena delovna mesta
  • Vzpostavitev sistema zbiranja, predelave in ponovne uporabe rabljenih koles
  • Zagotovitev institucionalnega okvirja za doseganje trajnih učinkov projekta (koncesija za zbiranje koles)
  • Razvoj pilotskih shem za angažiranje širse skupnosti
  • Izvedba promocijskih dogodkov

Projekt se bo izvajal do 30.8.2015. Projekt se izvaja s finančno pomočjo Ministrstva za kmetijstvo in okolje.


Socialno podjetništvo za mlade

Program SOCIALNO PODJETNIŠTVO ZA MLADE – »Od ideje do novega socialnega podjetja« je nov program za mlade, ki ga Mariborska kolesarska mreža vzpostavlja v skupnostnem centru CAAP – Center alternativne in avtonomne produkcije, na Studencih v Mariboru.

V letu 2012 je potekala priprava programa, izdelava modela, priprava gradiv ter nabor udeležencev. V letu 2013 pa je prvič pilotno izvajan program, ki se bo nato vsako leto ponavljal.

Namen programa je vključitev 20 udeležencev, mladih iskalcev prve zaposlitve, v celosten proces vzpostavljanja novega socialnega podjetja. Udeleženci bodo osvojili teoretična znanja o socialnem podjetništvu ter nato kot ključni akterji sodelovali pri ustanovitvi novega socialnega podjetja, ki ga bodo zasnovali skupaj z mentorji. Vsi udeleženci bodo osvojili teoretična in praktična znanja, ki jih potrebujejo za ustanovitev novega socialnega podjetja, ožja skupina udeležencev pa bo v CAAP kot socialno-podjetniškem inkubatorju ustanovila svoje socialno podjetje in s tem ustvarila delovna mesta zase ter potencialno še za druge ranljive mlade.

Program SOCIALNO PODJETNIŠTVO ZA MLADE – »Od ideje do novega socialnega podjetja« usposablja in spodbuja mlade, da se med seboj povežejo, da razvijejo svojo podjetniško idejo ter da jo uresničijo v obliki ustanovitve novega socialnega podjetja. S tem mladi ne bodo zgolj izboljšali možnosti za zaposlitev zase in za svoje vrstnike, temveč bodo tudi bistveno prispevali k razvoju družbe v perspektivi novih ekonomij, ki kljubujejo prevladujoči kapitalistični paradigmi, torej kljubujejo paradigmi, ki družbo vselej znova peha v nove krize in recesije. Mladi se bodo z udeležitvijo tega progama zavedli svojih lastnih moči in potenciala, da zmorejo v lokalnem okolju v sodelovanju z drugimi začenjati nova socialna podjetja ter na ta način odgovarjati na ekonomske in socialne potrebe v lokalnem okolju.

V program se vključujejo mladi diplomanti, ki iščejo svojo prvo zaposlitev po končani višji ali univerzitetni izobrazbi, mladi s končano srednješolsko ali poklicno izobrazbo, ki nimajo statusa študenta in iščejo svojo prvo zaposlitev ter mladi, ki so predčasno opustili šolanje na srednješolski ali poklicni šoli.

Projekt je podprt s strani Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 in Mestne občine Maribor.