Back to All Events

Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane strokovnih komisij MOM


 • Mestna občina Maribor Ulica heroja Staneta Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Javno povabilo k predlaganju kandidatov za člane strokovnih komisij Mestne občine Maribor na področju kulture za obdobje 2019-2022 (JPSK-KUL-2019)

Datum najave – obvestila (VEČER): 30.01.2019

Datum objave (SPLET, www.maribor.si ): 30.01.2019

Rok za prijavo kandidatur/oddajo predlogov: 25.02.2019

Župan Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM) vabi strokovnjake in ustvarjalce z različnih področij umetnosti in kulture, da kandidirajo, javne zavode na področju kulture, izobraževalne organizacije za poklice v kulturi ter nevladne kulturne organizacije (kulturna društva, kulturne zavode itd.), ki imajo sedež na območju MOM, pa da predlagajo člane strokovnih komisij MOM na področju kulture za obdobje 2019-2022. 

1. Strokovne komisije MOM na področju kulture, skladno s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18), opravljajo naslednje naloge:

 • dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in javne pozive ter k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov in javnih pozivov, 

 • strokovno obravnavajo, presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na neposredne pozive, javne razpise in javne pozive za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, 

 • obravnavajo in ocenjujejo vloge v primeru nujnih interventnih sofinanciranj, 

 • dajejo mnenja s področij, za katera so imenovane, 

 • podajajo predloge strateških usmeritev in mnenja k izvajanju Lokalnega programa za kulturo,

 • opravljajo druge naloge, določene s sklepom o imenovanju. 

2. Strokovne komisije se oblikujejo za naslednja področja kulture: 

 • uprizoritvene umetnosti,

 • glasbene umetnosti,

 • likovne umetnosti,

 • intermedijske umetnosti,

 • avdio-video-film,

 • literatura in založništvo,

 • kulturna dediščina. 

V primerih kulturnih projektov in programov, kjer bi se povezovale ali prekrivale vsebine več kulturnih področij, komisije med seboj sodelujejo, ali se oblikuje posebna strokovna komisija za posebne vsebine. Za vsako strokovno komisijo se izberejo 4 člani, od tega trije kot aktivni člani ter nadomestni član v primeru izločitev ali drugih odsotnosti članov. 

3. Pričakuje se, da člani strokovnih komisij izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo strokovno izobrazbo, ustrezne strokovne, umetniške ali druge reference in najmanj pet let strokovnih oz. delovnih izkušenj na kulturnem področju katere od strokovnih komisij ali pa so ustvarjalci s prepoznavnim umetniškim ustvarjalnim oz. poustvarjalnim opusom,

 • lahko zagotovijo svoje sodelovanje v času poteka razpisov in pozivov,

 • ne bodo osebno vključeni v programe/projekte, ki bodo kandidirali na razpisih in pozivih MOM, oziroma nimajo z njimi interesnih povezav (izjava kandidata). Ker je pri praktičnem delu strokovnih komisij možnost interesnih povezav nemogoče povsem izključiti, se v takih primerih konflikt interesov preprečuje z izločitvami članov strokovnih komisij pri ocenjevanju in odločanju.  

Pri izbiri med prijavljenimi oziroma predlaganimi kandidati bodo pri zagotavljanju strokovne pokritosti posameznih kulturnih in umetniških področij imele prednost osebe:

 • z višjimi akademskimi nazivi in več strokovnimi referencami na področju (bibliografija in objave, nagrade, vodenje projektov, vodstvene izkušnje…) ali

 • z uspešnejšo umetniško kariero (javne objave, razstave, koncerti ipd. s pozitivnim odzivom)

 • z izkušnjami pri ocenjevanju kulturnih vsebin, članstvom v žirijah, pisanju recenzij, kritik ipd.

 • z nižjim rizikom interesnih povezav.

4. Prijava kandidature je lahko osebna, kar pomeni, da se lahko posameznik prijavi sam, ali pa kandidata predlaga organizacija ali posameznik. 

V primeru, da kandidata predlaga organizacija ali posameznik, lahko ta predlaga samo enega kandidata na posameznem področju.

5. Kandidat ali predlagatelj kandidata naj ob prijavi priloži naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1 (vsebuje podatke o kandidatu in predlagatelju, kakor tudi utemeljitev kandidature oz. predloga);

 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 2 (izjava kandidata o soglasju s kandidaturo za člana strokovne komisije MOM).

Obrazca sta v prilogi objave tega poziva na spletni strani www.maribor.si


6. V izbirni postopek bodo uvrščene prijave oziroma predlogi, ki bodo pravočasno posredovani na izpolnjenih prijavnih obrazcih (obrazec 1 in obrazec 2). 

Za pravočasne se štejejo prijave oziroma predlogi, ki bodo oddani do vključno 25.02.2019 na način, kot ga določa javno povabilo.

Predlog za kandidata naj bo poslan v zaprti ovojnici (kamor nalepite obrazec 3) na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddan v sprejemni pisarni MOM v času uradnih ur, do vključno 25.02.2019 do 15. ure. 

Pregled predlaganih prijav kandidatur, izločitev prijav, ki ne bi izpolnjevale pogojev, ter ureditev prijav po izpolnjevanju prednostnih kriterijev bo opravil Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. Posamezne kandidate z ustreznimi referencami lahko Urad za kulturo in mladino oziroma župan tudi neposredno povabi h kandidaturi. Člane strokovnih komisij bo izbral in imenoval župan.    

Z izbranimi člani strokovnih komisij bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju, za svoje delo pa bodo honorirani. Župan lahko tudi odloči o prenehanju mandata članov komisije.  

Imena in priimki izbranih članov strokovnih komisij MOM na področju kulture bodo javno objavljeni na spletni strani MOM.

Informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite v času uradnih ur na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor (Nina Marovt, tel. 02 2201-416 ali po e-pošti: nina.marovt@maribor.si).


Aleksander Saša Arsenovič

Župan


Povezava do uradne spletne strani: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16514


Earlier Event: January 29
❗️POZIV SPREHAJALCEM❗️
Later Event: January 30
Klemen Skubic - HUNT